Ny infart till Ekebacken

Kommunen kommer att anlägga en ny infart till Ekebacken direkt från Lilla Foss Allé. Arbetet kommer att starta någon gång kommande veckor när styrelsen synat ritningsunderlagen och gjort sitt utlåtande.

Vi ser positivt på detta då nuvarande trafiken på Ekebackevägen reduceras till enbart de boende på vägen. Infarten från Ekebackevägen till kommunens särskilda boende stängs därför av för all trafik när arbetet är klart.

Samtidigt färdigställs även de nyligen målade övergångställena med asfalterade anslutningar och tavlor som märker ut övergångställena.

Kommunen svarar för samtliga arbeten enligt överenskommelse med vägföreningen.

Lantmäteriärende O184022

Ärendet ska nu vara avklarat av Lantmäteriet. Besked kommer per brev till samtliga medlemmar i vägföreningen samt en faktura på vars och ens delkostnad för ärendet.

/Roland

Lantmäteriärende O184022

Styrelsen kommer i dagarna att lämna remissvar till Lantmäteriet angående förrättning O184022 avseende Idunvägen och HSB.

HSB samtycker till styrelsens utlåtande om fortsatt vägansvar och bibehållet andelstal. Även HSB avlämnar remissvar till Lantmäteriet.

Sakägare är varje enskild fastighet tillhörande vägföreningen Foss ga:3 och det är angeläget att sakägarna lämnar in eventuella åsikter i ärendet som ska vara Lantmäteriet tillhanda senast den 20 december 2022. Alla sakägare ska ha fått Lantmäteriets information tillsänt sig om detta.

Klicka på den gröna textlänkarna för att öppna dokumenten.

Rännstensbrunnar slamsugna

Slamsugning Sosibo AB

Föreningens 56 rännstensbrunnar har nu slamsugits. Samtidigt passade vi på att inspektera brunnarnas status med avseende på skräp i form av plankbitar och stora betongklumpar samt notera eventuella skador som kräver en åtgärd.

Munkedal